Odznaka Krajoznawcza P...

Odznaka Krajoznawcza PTTK Śladami Koziołka Matołka

Odznaka dla wszystkich tych, którzy chcą podążyć śladami najsłynniejszego polskiego podróżnika.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK Śladami Koziołka Matołka

I. Postanowienia ogólne

1. Odznakę Krajoznawczą PTTK Śladami Koziołka Matołka (zwaną dalej odznaką) ustanawiają wspólnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i Muzeum Koziołka Matołka w organizacji (MKM).
2. Odznaka ustanowiona jest z okazji 80 rocznicy powstania postaci Koziołka Matołka autorstwa Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Inspiratorem powstania odznaki jest Kustosz MKM, Pan Witold Tchórzewski.
3. Celem odznaki jest: popularyzowanie turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych; popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski; popularyzowanie postaci Koziołka Matołka – jednego z największych i najbardziej znanych polskich podróżników.
4. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Warunki zdobywania odznaki

1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, bez względu na wiek i przynależność do PTTK. Dzieci powinny zdobywać odznakę pod opieką osób pełnoletnich.
2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych. Wycieczki mogą odbywać się w dowolnej bezpiecznej formie turystyki, wzorem Koziołka Matołka, który w swych przygodach podróżował: pieszo; konno; koleją; samochodem; statkiem; balią; samolotem; saniami; jeździł też na: słoniu, strusiu, delfinie i wielorybie.
3. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Podstawą zdobywania odznaki jest odwiedzenie miejsc z wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Aby zdobyć odznakę, należy: odwiedzić minimum cztery dowolne miejsca spośród tych które odwiedził Koziołek Matołek oraz odwiedzić minimum cztery dowolne miejsca spośród tych związanych z Koziołkiem Matołkiem. Odwiedzane miejsca powinny znajdować się w minimum trzech miejscowościach.
6. Podróżnik zdobywając odznakę, indywidualnie prowadzi jej książeczkę w dowolnej formie. Każda wycieczka powinna być udokumentowana wpisem zawierającym: datę, nazwę odwiedzonego miejsca, potwierdzenie. Dzieciom wpisu do książeczki może dokonać opiekun.
7. Potwierdzeniem odwiedzenia danego miejsca mogą być: zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki itp.
8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.

III. Tryb przyznawania odznaki

1. O przyznanie odznaki może ubiegać się każda osoba, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odwiedziła odpowiednią ilość miejsc związanych z Koziołkiem Matołkiem. Po odwiedzeniu wymaganej ilości miejsc, turysta przedkłada książeczkę odznaki do weryfikacji.
2. W imieniu PTTK odznakę weryfikuje i przyznaje Oddział Stołeczny PTTK im. A. Janowskiego w Warszawie.
3. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).
4. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowane osoby mogą zakupić odznakę.

IV. Postanowienia końcowe

1. PTTK oraz MKM zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
2. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.
3. Pomocą merytoryczną zdobywającym Odznakę służy Muzeum Koziołka Matołka w organizacji (e-mail koziadroga@wp.pl).
4. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 36/XVII/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Wykaz miejsc związanych z Koziołkiem Matołkiem

I. Miejsca, które Koziołek Matołek odwiedził w Polsce podczas swoich podróży:

1. Gdynia: port
2. Kozia Wólka (szkoła)
3. Kraków: Smocza Jama
4. Nowy Targ
5. Pacanów
6. Rabka
7. Warszawa: ZOO, Stare Miasto, ratusz
8. Zakopane: Wielka Krokiew

II. Miejsca związane z postacią Koziołka Matołka:

 1. Otwock, miasto „narodzin” Koziołka Matołka
  2. Zakopane: grób Kornela Makuszyńskiego (współtwórcy postaci Koziołka Matołka) na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku; Muzeum Kornela Makuszyńskiego; figurka Koziołka Matołka na cokole pomnika Kornela Makuszyńskiego.
  3. Warszawa: grób Mariana Walentynowicza (współtwórcy postaci Koziołka Matołka) na Starych Powązkach
  4. Pacanów: Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka; 3 pomniki Koziołka Matołka
  5. Ostrów Wielkopolski: ulica Koziołka Matołka
  6. Łosie (wieś w gminie Radzymin): ulica Koziołka Matołka
  7. Witnica (powiat gorzowski): kopiec Koziołka Matołka
  8. Słupsk: Bar Mleczny „Koziołek Matołek”
  9. Zgierz: Żłobek im Koziołka Matołka
  10. Markowice (dzielnica Raciborza): Przedszkole nr 17 im Koziołka Matołka.
  11. Wyszyny (gmina Budzyń, powiat chodzieski): Przedszkole Samorządowe im. Koziołka Matołka.
  12. Pszczew (powiat międzyrzecki): ławeczka Koziołka Matołka.
  13. Międzygórze: Ogród Bajek, rzeźba Koziołka Matołka.

Książeczka

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798