Członkostwo

Członkostwo

Aby zapisać się do PTTK należy wypełnić
deklarację (znajdującą się na dole strony), załączyć dwa zdjęcia oraz
opłacić wpisowe i składkę członkowską za dany rok


Koszt składki to:
 normalna      -   65,00 zł

 ulgowa         -   40,00 zł

Jednorazowe wpisowe

 normalne    -  20,00 zł.
 ulgowe        -   10,00 zł.

Członkowie PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską
są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwego wypadku
24 h/dobę na terytorium Europy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również świadczenia
z tytułu śmierci ubezpieczonego

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską
w Oddziale PTTK w Bochni korzystają z ulgi podczas
uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Odział. Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty;
                                                                
                                                           Zarząd Oddziału PTTK
                                                           w Bochni

 

 

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 235/XIX/2021

 

z 26 września 2021 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2022
oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

4) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2022 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

 

§ 2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

2) 25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) 17,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,

 

§ 3

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

 

 

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,

2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujący naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

 

§ 5

1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2022– 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,

2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4,

5) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.

2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2022 - 31.03.2023 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.

 

§ 6

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3) 8,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

 

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2022 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 

§ 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,

2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,

3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,

4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

 

§ 8

1. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2022, według następujących zasad:

1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.

2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3.

3) Znaczki członkowskie za 2022 rok w wysokości określonej w pkt. 2 można będzie nabywać od 1 kwietnia 2022 r.

 

§ 9

1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.

 

 

2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

 

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 11

1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Główny PTTK

 

»»» Członkostwo w PTTK

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569 lub 14 612-27-62

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798