PTTK Oddział w Bochni

Oddział PTTK w Bochni

ul. Bernardyńska 10

32-700 Bochnia

 

POKAŻ NA MAPIE!

tel/fax. 0-14 612-27-62

pttkbochnia@interia.pl

Numer konta: KBS Oddział w Bochni 43 8591 0007 0080 0299 5755 0001

Newsletter PTTK

W prosty sposób zapisz się do naszego newslettera!

 

Bądź na bieżąco z informacjami na temat aktualnych promocji oraz planowanych wypraw i wycieczek!


Zapisz Wypisz   

akceptuję regulamin

FACEBOOK
Reklama

Home » Menu Główne » O nas » Zjazd Oddziału 01.04.2017 » Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK w Bochni z działalności w okresie kadencji 16.03.2013 – 01.04.2017

Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK w Bochni z działalności w okresie kadencji 16.03.2013 – 01.04.2017


Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK w Bochni

z działalności Oddziału

w okresie kadencji 16.03.2013 – 01.04.2017

 

1. Władze Oddziału

Na Zjeździe Oddziału, który odbył się w dniu 16.03.2013 roku wybrano Władze Oddziału w następującym składzie:

 • Zarząd Oddziału:

Prezes:            Wiesław Panek

V–ce Prezes:   Ryszard Rozenbajgier

Skarbnik:        Jerzy Sumara

Sekretarz:       Wojciech Salamon

Członkowie:    Wojciech Pałka

                         Maciej Haber

                         Łukasz Szot

 

 • Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:   Andrzej Kalemba

Członkowie:           Janina Mirek,

                                Marian Kumorek

                                Krzysztof Nalepka

                                Krzysztof Paduch

 

 • Sąd Koleżeński:

Przewodniczący:   Małgorzata Mroczek

Członkowie:           Maria Przybyło

                                Aleksandra Moćko

                                Stanisław Rynowski

                                Andrzej Szczerbiński

 

Wszystkie władze Oddziału w czasie mijającej kadencji działały w niezmienionym składzie.

 

2. Stan organizacyjny

 

Podstawą działania Oddziału są jego członkowie. Obecnie mamy 112 członków. Liczba członków, wg opłaconych składek członkowskich, w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

 

 

 

 

Rok

Liczba członków

opłacających składkę:

Liczba członków zwolnionych
z opłaty

Liczba SKKT/liczba członków

Razem liczba
członków

normalną

ulgową/ w tym młodzieży szkolnej

2013

66

115/62

0

3/50

181

2014

59

62/23

0

1/11

121

2015

65

50/16

0

0

115

2016

69

43/9

0

0

112

 

Nasi członkowie zrzeszeni są w dwóch kołach, a to:

 • przewodnickim – skupiającym przewodników (beskidzkich i terenowych),
 • terenowym.

Jeszcze w roku 2013 przy naszym Oddziale działały trzy Szkolne Kluby Krajoznawczo-Turystyczne, a to: przy  I LO w Bochni, Zespole Szkół Nr 2 w Bochni oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 zrzeszały one 50 uczniów i 3 opiekunów. Kluby zostały założone z inicjatywy naszych działaczy, tj. Jerzego Sumary, Łukasza  Szota oraz Krzysztofa Paducha. Niestety, w roku 2014 działało już tylko 1 Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny przy Zespole Szkół Nr 2 w Bochni, który zrzeszał 11 osób. Obecnie przy bocheńskim Oddziale PTTK nie działa żaden SKKT.

 

Kadrę Oddziału stanowią, wg stanu na koniec roku 2016:

 • przodownicy i instruktorzy – 20 osób,
 • przewodnicy terenowi i górscy – 24 osoby,
 • piloci wycieczek – 24 osoby,
 • organizatorzy turystyki – 8 osób,
 • znakarze szlaków turystycznych – 3 osoby.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalną wysokość składki członkowskiej swoją uchwałą ustala ZG PTTK, natomiast zarząd Oddziału może jej wysokość podwyższyć. Zarząd naszego Oddziału, jak do tej pory, nigdy nie skorzystał z tej możliwości i składka członkowska opłacana jest w naszym Oddziale przez członków na poziomie wysokości składki ustalonej przez ZG. Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy członkowie (nawet osoby będące kadrą) opłacają składkę członkowską regularnie.

 

4. Praca Zarządu

 

Zarząd Oddziału w okresie minionej kadencji spotkał się 44 razy na posiedzeniach plenarnych i podjął 21 uchwał (jak w poniższej tabeli).

Rok

Liczba posiedzeń

Liczba podjętych uchwał

2013

9

6

2014

6

6

2015

5

4

2016

5

6

2017

2

3

Razem

27

25

 

Na posiedzeniach plenarnych Zarząd Oddziału zajmował się m.in. następującą problematyką:

 • przygotowanie i organizacja imprez oddziałowych,
 • propagowanie i reklama imprez organizowanych przez Oddział,
 • budżet oraz finanse Oddziału,
 • sprawy bieżące.


5. Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim Zjeździe Oddziału, który odbył się w dniu 6 marca 2013.


Wniosek nr 1:  nawiązać współpracę Zarządu PTTK w Bochni z Urzędem Miasta Bochni

 

Do roku 2013 nie było możliwości pozyskiwania z budżetu miasta Bochni środków finansowych na realizację zadań z zakresu turystyki. Na wniosek naszego Oddziału Urząd Miasta Bochni dokonał zmiany zapisów w regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zapisy w regulaminie zostały poszerzone o możliwość starania się o dofinansowanie także do organizacji imprez turystycznych.

W związku z tym, w roku 2013 z okazji 760-lecia Miasta Bochni we współpracy z Urzędem Miasta był zorganizowany spływ kajakowy na rzece Rabie.

W roku 2014 Zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta dwie imprezy, a to:

 • imprezę z okazji Dnia Dziecka pt. „Bocheńskie PTTK Dzieciom”, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie  1 200 zł
 • imprezę z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Szlakiem cmentarzy z I wojny światowej na terenie powiatu bocheńskiego, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości  1 000 zł

Dalszą współpracę w tym zakresie utrudnia jednak konieczność wniesienia, do realizowanego wspólnie zadania, finansowego wkładu własnego, co w dotychczasowej kondycji finansowej Oddziału było niemożliwe. Wniosek  jest jednak aktualny, polecamy go dalszej realizacji przez następny Zarząd Oddziału.

Wniosek nr 2: reaktywować oddziałową Komisję Turystyki Górskiej

 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału nastąpiła reaktywacja Komisji Turystyki Górskiej. Poświęcone temu problemowi były posiedzenia Zarządu w dniach 10 kwietnia 2013 roku oraz 8 maja tegoż roku. Na spotkanie organizacyjne zaproszono naszych członków aktywnych szczególnie na polu turystyki górskiej. W dniu 10 lipca 2013 Zarząd zatwierdził skład Komisji i jej regulamin.

Władze Komisji ukonstytuowały się następująco:

 • Andrzej Szczerbiński – przewodniczący
 • Stanisław Broszkiewicz – wiceprzewodniczący
 • Anna Kostecka – sekretarz
 • Bogdan Maciuszek i Janusz Patoła – członkowie.

Wniosek nr 3: wprowadzić do kalendarza imprez nową imprezę dla członków PTTK, finansowaną ze środków własnych.

 

Ten wniosek nie został przez Zarząd Oddziału zrealizowany ze względu na trudności finansowe, jakie Oddział przechodził w latach 2013 – 2015. W tym okresie nie było możliwości zorganizowania takiej imprezy – Oddziałowi groziła wręcz likwidacja. Wszystkie środki finansowe jakimi dysponował Oddział były angażowane w jego bieżącą działalność. Dopiero ubiegły rok zdecydowanie poprawił naszą sytuację finansową – o czym będzie w dalszej części sprawozdania. Dlatego realizację tego wniosku polecamy ku rozwadze następnym władzom naszego Oddziału.

 

6. Sprawozdanie finansowe

 

W okresie  2003  - 2015 (czyli za 13 lat) coroczne wyniki finansowe Oddziału kształtowały się w sumie negatywnie, powodując zmniejszenie funduszów własnych o 2 450,93 zł, z czego prawie cała ta kwota, bo 2 281,49 zł, przypada na kadencję Zarządu w latach 2009 – 2013.

Na ten okres przypadają najtrudniejsze lata dla naszego Oddziału, kiedy to właściwie powinniśmy dołączyć do ok. 200 innych oddziałów PTTK w Polsce, które w tym czasie uległy likwidacji. Przetrwaliśmy jakoś ten trudny okres i najbliższe lata wydają się finansowo nie zagrożone.

Radykalna (bo 4 – krotna) poprawa sytuacji finansowej Oddziału, czyli wzrost funduszów własnych o 20 584,73 zł, nastąpiła w roku 2016. Przyczyniły się do tego:

 • wzrost sprzedaży usług do poziomu 170 000 zł w roku 2016  (w latach ubiegłych była to średnio kwota ok. 120 000 zł rocznie),
 • sfinansowanie w 2016 roku, w wysokości 18 069 zł, przez Urząd Pracy w Bochni wynagrodzenia (wraz ze składkami ZUS) przyjętego nowego pracownika – tj. Pani Katarzyny Biłos, na miejsce rezygnującej z pełnego etatu  Pani Krystyny Nalepki.
 • większy udział w zyskach spółki „Karpaty” w wysokości 9 514 zł (w tym udział w zyskach spółki wypracowanych w 2016 roku  w wysokości 1 723 zł i dochodu ze sprzedaży budynku PTTK w Zakopanem  w wysokości 7 791 zł).

Marże  uzyskiwane ze sprzedaży usług turystycznych nie wystarczają jednak na pokrywanie  kosztów administracyjnych Oddziału, w których dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń  (ok. 41 000 zł rocznie) pomimo tego, iż dotyczą  jednego pracownika na pełnym etacie o wynagrodzeniu  najniższym dopuszczalnym i przejściowo  2 pracowników w wymiarze 1/4 etatu.

Koszty administracyjne w roku 2016 wyniosły 51 000 zł i w stosunku do roku 2012 wzrosły o 12 000 zł  – co było wynikiem wzrostu obowiązkowego minimalnego wynagrodzenia i wzrostu kosztów utrzymania lokalu  (tj. ogrzewanie, śmieci,  energia elektryczna).

Wynagrodzenia  za usługi  przewodnickie wyniosły w roku 2016 tylko 6 000 zł, a były lata gdy wynosiły one po 15 000 zł. W części jest to spowodowane tym, że często nasi przewodnicy świadczą usługi bez pośrednictwa  PTTK.

Straty na usługach turystycznych finansowane są darowiznami osób fizycznych,  dywidendą od udziałów w spółce „Karpaty”, sprzedażą odznak i materiałów statutowych. Te pozostałe przychody w okresie  lat 2013 - 2016 wyniosły 59 797,81 zł. (dla porównania: w kadencji 2009 - 2013  wyniosły  one 35 084,22 zł)

Ze składek członkowskich w roku 2016 dochód netto wyniósł 2 600 złotych – bez większych zmian w stosunku do roku 2013.

Ważną pozycją w finansach Oddziału były środki finansowe pozyskane od lokalnych samorządów, głównie na organizację imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, a to:

 • dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w latach 2013 – 2014 na zlecenie Urzędu Miasta w Bochni – w kwocie 2 200 zł,
 • dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w latach 2013 – 2016 dla młodzieży (tj. Złazisko, Rajd Młodych, Rajd Rodzinny, Rajd Dzieci Specjalnej Troski) na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bochni – w kwocie 18 600 zł.

W roku 2014 pozyskaliśmy także ze Starostwa Powiatowego w Bochni kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Bocheńskiego.

 

Podsumowując, stan finansów Oddziału na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

 • fundusze własne – 26 097, 69 zł  (w dniu 1.01.2013 była to kwota  5 512.96 zł),
 • gotówka w kasie i konto banku – 28 527,08 zł (w dniu 1.01.2013 była to kwota  5 850,91 zł),
 • udziały w spółce „Karpaty” – 5 000 zł (w dniu 1.01.2013 była to także kwota  5 000 zł)

 

7. Działalność statutowa


W ramach działalności statutowej organizowaliśmy imprezy: turystyki pieszej górskiej, wycieczki rowerowe, wycieczki autokarowe, narciarskie, spływ kajakowy. Tę część turystyki aktywnej uzupełniały  poniedziałkowe spotkania z podróżnikami. Większość imprez ma charakter cykliczny i wieloletnią kontynuację, ale były również „nowości”.

 

7.1. Turystyka zimowa

Każdy rok kalendarzowy rozpoczynały imprezy „zimowe”. Należały do nich:

 • Wycieczki do Zakopanego na konkurs w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, połączona ze spacerem do tatrzańskich dolin (w ramach promowania turystyki pieszej górskiej w warunkach zimowych).
 • „Walentynki w górach”,
 • Zimowe Rajdy – organizowane tradycyjnie w pierwszy weekend marca (w okresie mijającej kadencji były to kolejne już rajdy od XVI do XIX), przejścia piesze i możliwość szusowania na stokach narciarskich;
 • „Pożegnanie zimy” – zazwyczaj zima nie chce tak łatwo pożegnać się z nami. Jednak uczestnicy dzielnie pokonują trasę zwykle w śniegu, ale często w promieniach słonecznych, ciesząc oczy wspaniałymi widokami gór. Na zakończenie wycieczki odbywa się topienie Marzanny. I tak w 2013 Marzannę topiliśmy w Gorcach, w 2014 – w Beskidzie Sądeckim, zaś w 2015 – w Beskidzie Niskim.

 

7.2. Przewodnicy dzieciom

W lutym każdego roku, z inicjatywy Koła Przewodników, odbywały się wycieczki organizowane pod hasłem „Przewodnicy – Dzieciom”, przeznaczone dla dzieci z najuboższych rodzin naszego regionu, finansowane przez Małopolski Urząd Marszałkowski. Przez kolejne lata dzieci, uczestniczące w tych wycieczkach, wędrowały: „150 rocznica powstania styczniowego w Małopolsce” (2013), „Szlakiem Kopców 100. rocznica wybuchu I wojny światowej” (2014)   „Polaków drogi do wolności, szlaki kurierskie" ( 2015), „Szlakiem misjonarzy, świętych, zakonów
i zabytków chrześcijańskich w Małopolsce” (2016), a w roku bieżącym „Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie” (2017).

W wycieczkach tych uczestniczyły dzieci z MOPS w Bochni, PSP Nr 5 w Bochni, świetlicy w Sobolowie,  Zespołu Szkół w Dąbrowicy i Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu.

 

7.3. Turystyczne Pielgrzymki Oddziałowe

Od roku 2008, tj. roku jubileuszowego dla naszego Oddziału, w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych, organizujemy Turystyczne Pielgrzymki Oddziałowe. Celem pielgrzymek w minionej kadencji były  znane sanktuaria maryjne, a każda z nich połączona była z przejściem pieszym i zwiedzaniem obiektów sakralnych. I tak: w roku 2013 wybraliśmy się w Beskid Niski, by uczestniczyć we Mszy św. w kościele Ojców Bernardynów w Dukli, przejść szlakiem Św. Jana na trasie Zakluczyna – Złota Studzienka – Pustelnia Św. Jana, nawiedziliśmy Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Gór w Skalniku, przeszliśmy Drogę Krzyżową na Grzywacką Górę (Beskidzka Kalwaria) i nawiedziliśmy sanktuarium maryjne w Dębowcu. W roku 2014 pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Szlakiem sanktuariów maryjnych Ziemi Żywieckiej” (nawiedziliśmy sanktuaria: Narodzenia NMP w Ślemieniu, Matki Bożej Rychwałdzkiej, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Przyłękowie) i przeszliśmy drogę krzyżową na górze Matyska (Golgota Beskidów). Hasło przewodnie pielgrzymki w roku 2015 brzmiało „Szlakiem sanktuariów maryjnych na Ziemi Świętokrzyskiej”. Nawiedziliśmy wówczas Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie oraz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich (z przejściem pieszym tzw. Drogą Królewską z Nowej Słupi na Święty Krzyż). Natomiast w 2016 roku celem pielgrzymki było Sanktuarium MB Szkaplerznej w Czernej, Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni oraz „papieski” kościół p.w. MB Częstochowskiej w Mętkowie (przeniesiony w roku 1973  z Niegowici).

 

7.4. Turystyka szkolna

W minionej kadencji organizowaliśmy również imprezy turystyczne, których adresatem byli uczniowie  szkół powiatu bocheńskiego.

Corocznie w kwietniu odbywały się,  zapoczątkowane w roku 2008, „Złaziska”, czyli jednodniowe imprezy adresowane do młodzieży szkół naszego powiatu. Uczestnicy „Złazisk” (w imprezie bierze udział co roku ok. 200 uczniów) otrzymywali okolicznościowe znaczki i dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, które zawsze jest głównym sponsorem imprezy. Uczniowie wraz z opiekunami i przewodnikami najpierw wędrują wybranymi przez siebie trasami a następnie spotykają się na wspólnym ognisku. Złaziska, które odbyły się w okresie sprawozdawczym miały swoje zakończenie w Schronisku PTTK na Kudłaczach w Beskidzie Makowskim, w Hubertówce pod Jaworzem w Beskidzie Wyspowym, w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym oraz na Polanie Trusiówka w Gorcach.

Kolejną imprezą organizowaną od roku jubileuszowego 2008 były Rajdy Młodych. Impreza ta zawsze odbywała się na przełomie maja i czerwca, a w 2015 roku we wrześniu, W roku 2016 Rajd Młodych nie uzyskał wsparcia ze Starostwa i impreza się nie odbyła. Uczniowie ze szkół powiatu bocheńskiego w czasie tych wyjazdów wędrowali szlakami Gorców pod opieką naszych kolegów przewodników. W trakcie dwudniowej imprezy przeprowadzane były konkursy: krajoznawczy, udzielania pierwszej pomocy i piosenki turystycznej. Na zakończenie, uczestnicy rajdu otrzymywali  nagrody fundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

 

7.5. Imprezy na rozpoczęcie sezonu turystycznego

Od 2010 roku bierzemy udział w „Małopolskim Rozpoczęciu Sezonu Turystycznego”. Jest to impreza  organizowana przez małopolskie oddziały PTTK. W roku 2013 delegacja bocheńskich turystów rozpoczęła sezon turystyczny przy schronisku Bacówka na Jamnej. W 2014 otwarcie sezonu turystyki górskiej odbyło się na Leskowcu w Beskidzie Małym, zaś w 2015 w Bacówce PTTK nad Wierchomlą w Beskidzie Sądeckim.

 

7.6. Weekendy majowe

W długi weekend majowy  zapraszamy corocznie turystów górskich na wycieczki turystyki kwalifikowanej w góry naszych południowych sąsiadów lub tereny przygraniczne.

Celem wycieczek „długo-weekendowych” w minionych latach były: Dolny Śląsk, Sudety Zachodnie i Czeska Szwajcaria oraz Morawski Kras.

 

7.7. Turystyka rowerowa

Sezon rowerowy w naszym Oddziale rozpoczynamy tradycyjnie w Niedzielę Palmową  wycieczką do Lipnicy Murowanej. Uczestnicy wycieczki, po dojechaniu do Lipnicy, biorą udział w uroczystościach kościelnych, degustują potrawy kuchni regionalnej oraz obserwują przebieg konkursu na najwyższą palmę. 

Ciekawą formą organizowanych przez nasz Oddział imprez rowerowych jest dojazd do punktu startowego koleją. Taką imprezą organizowaną pod hasłem „rower na kolej” była zorganizowana w roku 2013 wycieczka do Zalipia – malowanej wsi na Powiślu Dąbrowskim.

Nasz Oddział PTTK organizował również inne imprezy rowerowe pod hasłem „A ja wolę na kole…”. Z cyklu tych imprez rowerzyści wybrali się m.in. doliną rzeki Stradomki do Szczyrzyca oraz na „Pola Chwały” w Niepołomicach – kończąc tam w roku 2013 sezon rowerowy..

Rok 2012 ogłoszony został przez PTTK „Rokiem Turystyki Rowerowej” i od tego czasu na początku lipca każdego roku organizujemy czterodniową  wyprawę rowerową do Częstochowy.

 

7.8. Korona Polskich Beskidów

W roku 2002, ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Gór, nasz Oddział ustanowił odznakę Korona Polskich Beskidów. Mogą ją uzyskać turyści, którzy w dowolnym czasie zdobędą wszystkie najwyższe szczyty 10 beskidzkich grup górskich.

Aby ułatwić naszym członkom zdobycie tej odznaki nasze rajdy oddziałowe prowadzą często szlakami prowadzącymi na te szczyty.  Na wniosek naszych członków, organizowaliśmy w minionej kadencji również wycieczki górskie jednodniowe, których celem były szczyty beskidzkie wchodzące w skład „Korony Polskich Beskidów”. Takie wycieczki odbyły się w ostatnich czterech latach m.in. w Beskid Śląski (z wyjściem na Skrzyczne), w Beskid Mały (z wyjściem na Czupel), w Gorce (z wyjściem na Turbacz), w Beskid Niski (z wyjściem na Lackową), w Beskid Sądecki (z wyjściem na Radziejową).

 

7.9. Nasze rajdy (Wiosenny, Nocny,  Jesienny, Wakacyjny, Tatrzański)           

Te cztery rajdy to sztandarowe imprezy naszego Oddziału, organizowane nieprzerwanie od wielu już lat. Terenem Rajdów Wiosennych, organizowanych corocznie w maju, były w okresie minionej kadencji: Babia Góra, Pasmo Jałowieckie i Policy – w 2013;  Beskid Żywiecki – w 2014; Beskid Sądecki – w 2015 i Beskid Makowski – w 2016 roku. Na prośbę uczestniczących w rajdzie rodzin od 2015 roku Rajd Wiosenny odbywa się jako Rodzinny Rajd Wiosenny. Uznano, że termin majowy, ze względu na lepszą pogodę, jest lepszy dla rodzin wędrujących z małymi dziećmi.

W roku 2012 do naszego kalendarza imprez wprowadziliśmy nową imprezę turystyki górskiej, którą jest Rajd Nocny – „W poszukiwaniu kwiatu paproci” i który zyskał wielu zwolenników. Organizowany zazwyczaj w weekend w okolicach nocy świętojańskiej przewiduje nocne wędrowanie połączone z powitaniem dnia na szczycie. I tak w 2013 roku wschód słońca podziwialiśmy na Radziejowej, w 2014 – na Babiej Górze, zaś w 2015 – na Turbaczu.

W roku 2009 zaproponowaliśmy naszym członkom i sympatykom uczestnictwo w rajdzie pieszym organizowanym w okresie wakacji. W czasie czterech Rajdów Wakacyjnych jakie odbyły się w minionej kadencji ich uczestnicy wędrowali po górach naszego południowego sąsiada tj. Słowacji (m.in. szlakami Małej i Wielkiej Fatry, Tatr Niżnych, Słowackiego Raju oraz Veporskych Wierchów i Polany).

W sierpniu  każdego roku tradycyjnie już zapraszamy turystów górskich na trzydniowy Rajd Tatrzański, im. Ks. Walentego Gadowskiego, który od lat  cieszy się ogromną popularnością wśród zwolenników turystyki aktywnej. Trasy rajdu prowadzą szlakami turystycznymi Tatr polskich i słowackich. W poszczególnych latach uczestnicy zdobywali takie szczyty jak: Rakoń, Ornak, Siwy Wierch, Banikov, Grześ, Krywań, Koprowy Szczyt.

Kolejną tradycyjną imprezą organizowanych przez nasz Oddział jest Rajd Jesienny, który do 2014 roku odbywał się jako rajd rodzinny. W rajdzie, organizowanym corocznie w pierwszy weekend października, do roku 2014 uczestniczyły całe turystyczne rodziny. Jak wspomniano wyżej, od roku 2015 rajd rodzinny odbywa się w ramach Rajdów Wiosennych. W roku 2013 uczestnicy Rajdu Jesiennego wędrowali szlakami Beskidu Małego, w roku 2014 szlakami Beskidu Wyspowego, zaś w latach 2015 i 2016 szlakami Beskidu Niskiego.

 

7.10. „Poznaj swój kraj”

Pod tym hasłem organizowane były przez nasz Oddział wycieczki krajoznawcze pozwalające  ich uczestnikom poznać inne rejony Polski, które ze względu na lokalizację naszego miasta na mapie Polski, nie są zbyt często odwiedzane przez jego mieszkańców. W roku 2014  zwiedziliśmy: Wyżynę Krakowsko-Częstochowską i Wyżynę Miechowską. W latach 2015 i 2016 wyjazdy te odbywały się pod następującymi hasłami: „Historia w kamieniu, szkle i drewnie zaklęta” (Binarowa, Trzcinica, Krosno) oraz „Historia dawna i całkiem współczesna” (Kolbuszowa, Cmolas, Poręby Dymarskie, Blizna, Rzemień i Przecław).

 

7.11. Spływ kajakowy Rabą

Kolejna impreza organizowana przez nasz Oddział w ramach propagowania nowych form turystyki kwalifikowanej  oraz aktywnego wypoczynku to Spływ Kajakowy rzeką Rabą  na trasie Gdów – Chodenice i Chodenice - Górka. Pierwszy taki spływ odbył się w 2012 roku, a dość duże zainteresowanie imprezą zobligowało nas do kontynuowania jej w następnych latach. I tak kolejne spływy odbywały się każdego roku w lipcu. W 2013 roku spływ był organizowany we współpracy z Urzędem Miasta z okazji 760-lecia Miasta Bochni. W roku 2014 spływ odbywał się na trasie Chodencie – Gdów. W 2015 roku spływ odbył się rzeką Rabą i Wisłą na trasie Chodenice – most w Górce (to miejsce docelowe to dawny początek spławu soli bocheńskiej Wisłą w kierunku północnym). W 2016 roku spływ odbył się na trasie Gdów – Chodenice.

 

7.12. Jesień w Bieszczadach

Od wielu już lat jesień witamy w Bieszczadach, które o tej porze roku są najpiękniejsze. Są to imprezy tematyczne, kameralne, organizowane dla niewielkiej liczby turystów, których może pomieścić „bus”. Impreza odbywała się początkowo w jednym terminie, później w dwóch terminach, a ostatnio  wyjazdy w Bieszczady (ze względu na duże nim zainteresowanie) odbywały się w trzech terminach.

Tematy wyjazdów w Bieszczady były w minionej kadencji następujące:

 • „Harcerska dola radosna”,
 • „Bojkowie”,
 • „W Górach Sanocko - Turczańskich i w Bieszczadach”  
 • „Rajskie” Bieszczady.

7.13. Imprezy na zakończenie letniego sezonu turystycznego

Turystyczny sezon letni kończymy corocznie w górach, w połowie października, często już w warunkach zimowych. W roku 2013 wędrowaliśmy szlakami Beskidu Wyspowego i Gorców, w roku 2014 i 2015 szlakami Beskidu Sądeckiego, a turystyczny sezon letni 2016 zakończyliśmy wędrówką  po szlakach Gorców z dwiema wieżami widokowymi na Koziarzu i Magurkach.

Od kilku też lat organizujemy wyjazdy połączone z imprezą andrzejkową w schronisku górskim. W roku 2016 gościliśmy w Beskidzie Sądeckim. Oprócz wieczoru wróżb i czarów oraz niekończących się śpiewów z akompaniamentem gitary, jest miejsce na krótką wędrówkę po górach (bo do schroniska trzeba przecież jakoś dojść!).

 

7.14. Wycieczki krajoznawcze

Realizując cele statutowe PTTK w zakresie krzewienia turystyki i krajoznawstwa organizowaliśmy dwudniowe wyjazdy na terenie naszego kraju. I tak w 2013 roku zwiedzaliśmy Wrocław – polską Wenecję. W 2014 roku wycieczka odbyła się pod hasłem „Lubelskie da się lubić”, zaś w 2015 roku wyjazd odbył się na Śląsk Opolski.

 

7.15. Nowe formy turystyki

Od roku 2013, zazwyczaj w sierpniu, organizujemy kilkudniowe wyjazdy do różnych krajów europejskich. Te wyjazdy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. I tak w sierpniu 2013 roku ten typ turystyki  rozpoczęliśmy od kilkudniowego wyjazdu na Ukrainę – Kresy Wschodniej Rzeczpospolitej. W roku 2014 zwiedzaliśmy Litwę oraz Północno-Wschodnią Polskę. Z kolei od 2015 rozpoczęliśmy serię wyjazdów na Rumunię – i tak w 2015 była to Północna Rumunia – Bukowina i Maramuresz, zaś w 2016 – Transylwania.

W 2016 roku w naszym kalendarzu imprez pojawiło się nowe wydarzenie – „Zdobywamy odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego”. Cel jaki sobie postawiliśmy to przejście całego szlaku czerwonego od Ustronia w Beskidzie Śląskim aż do Wołosatego w Bieszczadach. W pierwszym roku udało nam się  zorganizować siedem wyjazdów (wśród nich jedno-, dwu- i trzydniowe). A ponieważ pomysł cieszy się zainteresowaniem i jest grupa, która chętnie podjęła wyzwanie, przedsięwzięcie to jest nadal kontynuowane.

 

Liczba uczestników wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej

Rok

Liczba uczestników

2013

1 552

2014

1 187

2015

1 309

2016

1 494

Razem

5 542

 

7.16. Spotkania klubowe

Od roku 2010, systematycznie w poniedziałki, przez miesiące zimowe, nasz lokal zamieniał się w mini-salę kinową. Nasi członkowie, sympatycy i przyjaciele prezentują wtedy swoje slajdy z odbytych podróży po całym świecie i dzielą się wrażeniami, które były ich udziałem. W sumie, w okresie minionej kadencji odbyło się około 40 takich spotkań.

Tym sposobem odbyliśmy dalekie i bliskie foto-podróże po różnych rejonach ziemi. Były to:

 • w 2013 roku: Pireneje, Ameryka Południowa („Od Atakamy przez Patagonię do Ziemi Ognistej), „Ziemia Obiecana” (Izrael i Palestyna) oraz Matapan,
 • w 2014 roku: Iran; Norwegia (Lofoty), La Salette i Lourdes, Jaskinie w Pirenejach, Indie Południowe, Australia, Papua Nowa Gwinea, Nowa Zelandia, Sardynia, Inja Tse i Ama Dablam w Himalajach; „Szlak Św. Jakuba” (Hiszpania),
 • w 2015 roku: Madagaskar; „Magiczny Kaukaz”, Filipiny, Dolomity, Gruzja, Armenia, i Azerbejdżan, Indie Północne, Syberia („Wędrówka wokół Bajkału”), „Koleją na Krym”, Chorwacja (Makarska i Dubrovnik), Bałkany, Rumunia Północna (Maramuresz) i Bukowina,  Cypr („Tam gdzie narodziła się Afrodyta”,  Trekking w Pirenejach;
 • w 2016 roku: Japonia, „Szwecja dawniej i dziś”, Kolumbia („W szmaragdowej ojczyźnie Shakiry”), „Pireneje – zakochać się po pięćdziesiątce”,  Zanzibar, Teksas, Madera, Krym, Wyspy Kanaryjskie, Filipiny;
 • w 2017 roku: Kuba, Ekwador, Bułgaria, Rumunia (Transylwania).

Odbyliśmy również „foto-wędrówki” zaprezentowane przez miłośników dwóch kółek, były to foto-relacje z wypraw rowerowych:

 • w roku 2013 - na Bornholm i do Grecji,
 • w roku 2014 - do Norwegi (2014),
 • w roku 2015 - przez Roztocze oraz na Bornholm..

W ramach tych poniedziałkowych spotkań klubowych swoje zainteresowania i zbiory kolekcjonerskie prezentowali bocheńscy pasjonaci,  m.in.

 • kolega Jacek Kobiela opowiadał o: 150 rocznicy powstania styczniowego (2013), Wielkiej wojnie 1914-1918 w aspekcie monetarnym (2014); Skarbach Polski – miedzi (2017)
 • Andrzej Pacuła opowiadał o Wojtku Bellonie (2016).

W roku 2013 na jednym ze spotkań poniedziałkowych gościliśmy  dyrektora COTG PTTK kol. Jerzego Kapłona który przedstawił prelekcję pod tytułem „Turystyka polska w Galicji Wschodniej i na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej – zarys dziejów”.

W naszym Oddziale corocznie odbywają się także inne spotkania, do których możemy zaliczyć: Turystyczny Dzień Kobiet, Dzień Przewodnika, Turystyczne Zaduszki (wówczas odwiedzamy groby zmarłych Kolegów spod znaku PTTK i wspominamy wyjazdy turystyczne z ich udziałem) oraz Turystyczna Wigilia.


7.17. Weryfikacja odznak turystycznych

 

Przy Oddziale w minionej kadencji działał Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w składzie:

            - Kol. Marian Kumorek

            - Kol. Wojciech Pałka  

            - Kol. Fabian Kruk

            - Kol. Tomasz Fischer

            - Kol. Andrzej Kalemba

            - Kol. Jerzy Sumara

            - Kol. Ryszard Rozenbajgier

TRW GOT prowadzi weryfikacje Górskiej Odznaki Turystycznej w stopniach:

            - „W góry” – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty,

            - popularna,

            - mała: brązowa, srebrna, złota,

            - za wytrwałość (w stopniu małym).

 

Ogółem w latach 2013–2016 zweryfikowano 123 odznak GOT, w tym odznak:

 • „W góry” –  w stopniu brązowym          2
 • popularnych                                       64
 • małych brązowych                              36
 • małych srebrnych                               13
 • małych złotych                                      8

Ponad to kol. Ryszard Rozenbajgier prowadzi weryfikację naszej Oddziałowej odznaki „Korona Polskich Beskidów”. W okresie minionej kadencji zweryfikowano 253 odznaki. Szkoda jednak, że większość osób, którym zweryfikowano tę odznakę pochodzi spoza terenu powiatu bocheńskiego.

Koledzy Wojciech Pałka i Jerzy Sumara prowadzą weryfikację odznaki „Szlak Architektury Drewnianej – Małopolska”. W okresie minionej kadencji zweryfikowali 51 odznak, w tym w stopniu:

            - popularnym                           35

            - brązowym                             12

            - srebrnym                                2

            - złotym                                    1

            - złotym z diamentem               1

 

7.18. Utrzymanie szlaków turystycznych

W centralnej kartotece szlaków górskich zarejestrowane są szlaki, którymi opiekuje się nasz Oddział. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK określiła terminy i zasady prac znakarskich. Każdy ze szlaków powinien być odnowiony raz na 3 lata całościowo, a w pozostałym okresie ewentualnie uzupełniony według potrzeb i środków finansowych.

Nasz Oddział opiekuje się następującymi szlakami turystycznymi:

Szlaki górskie,  piesze:

 • Szlak niebieski długości 54 km: Bochnia – Nowy Wiśnicz – Kamień Grzyb – Kamienie Brodzińskiego – Rajbrot – Łopusze – Kamionna – Tymbark
 • Szlak zielony długości 23 km: Rajbrot – Rogozowa – Dominiczna Góra – Szpilówka – Machulec – Czchów.
 • Szlak czarny długości 10,5 km: Lipnica Murowana – Dolina Piekarskiego – Rogozowa – Bacówka Biały Jeleń – Rajbrot.
 • Szlak żółty długości 7 km: Żegocina – Kamionna – Pasierbiec.
 • Szlak zielony długości 4 km: Żegocina – Łopusze.

Szlaki turystyczne, narciarskie:

 • niebieski długości 22 km: Bochnia – Kolanów – Pogwizdów – Bochnia (okrężny)
 • zielony długości 2,5 km: Kopaliny – Pogwizdów
 • czerwony długości 6 km: Bochnia – Kopaliny
 • czerwony długości 4 km: Żegocina – Kamionna

Szlaki spacerowe:

 • czerwony długości 5 km: Żegocina – Źródło Zuber.

Łącznie Oddział opiekuje się szlakami o długości 138 km. Odnowienie i konserwacja tych szlaków w poszczególnych latach przedstawiało się następująco (dane w km):

 

Rodzaj szlaków

Rok

2013

2014

2015

2016

Górskie

64,5

11

-

44,5

Narciarskie

-

12,5

22

12

Spacerowe

-

-

-

-

 

W pracach znakarskich brał udział zespół naszych znakarzy w składzie: Marian Kumorek, Paweł Panek i Maciej Rachwalski. W chwili obecnej nadal widzimy potrzebę uzyskania uprawnień znakarskich przez dalszych kilku naszych członków.

 

8. Działalność usługowa


Działalność usługowa prowadzona przez BORT działający przy Oddziale polegała głównie na organizacji i obsłudze ruchu turystycznego dla klientów zewnętrznych. W poszczególnych latach minionej kadencji działalność Biura przedstawiała się następująco:

 

Rok

Liczba

imprez

Liczba uczestników

2013

14

490

2014

22

781

2015

21

780

2016

17

797

Razem

74

2 848

 

Współpracujemy z biurami turystycznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi organizatorami wypoczynku i turystyki aktywnej w Polsce. W ramach tej współpracy: informujemy, pomagamy, rezerwujemy noclegi, świadczymy usługi przewodnickie i reklamujemy zwiedzanie Ziemi Bocheńskiej.

Punkt Informacji Turystycznej działający przy Oddziale udziela coraz więcej informacji dotyczących nie tylko atrakcji turystycznych miasta i regionu, ale także związanych z życiem kulturalnym i codziennym naszego grodu. Udzielamy ich: telefonicznie, za pomocą łączy internetowych oraz bezpośrednio turystom odwiedzającym miasto, którzy przychodzą do naszego biura osobiście.

Funkcjonuje strona Internetowa naszego Oddziału, na której na bieżąco zamieszczane są informacje o organizowanych przez nas imprezach, jak również foto-relacje z odbytych już wyjazdów. Odwiedzając naszą stronę internauta może poznać historię naszego Oddziału, zapoznać się z jego działalnością i ofertą skierowaną do naszych potencjalnych klientów.
W dobie mediów elektronicznych to ważna część naszej działalności informacyjnej i aby była ona skuteczna ważne jest, aby nasza strona Internetowa była systematycznie aktualizowana.

 

Obsługa przez przewodników wycieczek i imprez organizowanych przez Oddział

 

Lata

2013

2014

2015

2016

krajowych

zagra
nicznych

krajowych

zagra
nicznych

krajowych

zagra
nicznych

krajowych

zagra
nicznych

Liczba imprez oddziałowych

28

2

35

4

42

4

49

4

Liczba uczestników imprez oddziałowych

844

64

1085

102

1176

133

1349

145

Liczba imprez zleconych

53

0

43

5

45

0

44

0

Liczba uczestników imprez zleconych

1855

0

1280

90

1260

0

1408

0

 

9. Odznaczenia i wyróżnienia


W latach 2013 - 2016 Zarząd Oddziału odznaczył odznaką „25 lat w PTTK”  5 osób i odznaką „50 lat w PTTK” – 1 osobę.

Za swoją pracę i zaangażowanie nasi członkowie (na wniosek Zarządu Oddziału) zostali wyróżnieni następującymi odznaczeniami przyznawanymi przez Zarząd Główny PTTK:

 • odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK” (2013) – koledzy: Stefan Michałowski, Ryszard Rozenbajgier i Wojciech Pałka,
 •  „Brązową Honorową Odznakę PTTK” (2013): koledzy Krzysztof Paduch, Wojciech Salamon oraz Roman Węgrzyn,
 • Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w stopniu brązowym (2013): ks. Stanisław Jachym oraz Jerzy Sumara
 • medalem i tytułem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”: kol. Ryszard Rozenbajgier (2014) i Wojciech Pałka (2015).

W odbywającej się co roku uroczystej Gali Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika uczestniczą także przewodnicy z naszego Koła Przewodników im. ks. Walentego Gadowskiego. Organizatorem tej gali jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Z rąk Marszałka nasi koledzy odbierali dyplomy i nagrody za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim. I tak: w 2014 roku wyróżniony został kol. Krzysztof Paduch zaś w 2015 – kol. Małgorzata Mroczek. W roku 2013 resortową odznaką „Za zasługi dla turystyki” został odznaczony kol. Wiesław Panek

 

10. Podsumowanie działalności Oddziału w minionej kadencji i wnioski do pracy nowego Zarządu


Kończąc to sprawozdanie Zarząd Oddziału stwierdza, że tak wiele można zrobić tylko dlatego, że nasi działacze organizujący te imprezy są „pozytywnie zakręceni” i potrafią dzielić się swoim wolnym czasem i pomysłami z innymi. Dziękujemy wszystkim członkom Zarządu za aktywne włączenie się do organizacji poszczególnych imprez. Każdy członek Zarządu odpowiadał za określoną imprezę, co pozwoliło na sprawne jej przeprowadzenie, ku zadowoleniu ich uczestników.  

Dziękujemy koleżankom Krystynie Nalepce oraz Katarzynie Biłos, które prowadząc Oddziałowy BORT włożyły wiele serca w to, aby działalność naszego Oddziału była bardziej efektywna. Dobra jakość obsługi klienta, atrakcyjne i różnorodne oferty oraz dobra atmosfera na naszych imprezach skutkują  coraz większą liczbą ich uczestników.

Dziękujemy naszym kolegom z Koła Przewodników, którzy aktywnie włączali się do prowadzenia naszych wycieczek. Bez ich bezinteresownej pomocy wiele imprez nie udałoby się po prostu przeprowadzić.

Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom, którzy nie będąc członkami władz oddziału, włączali się do organizacji naszych imprez. Także tym wszystkim prelegentom, którzy przez cztery kolejne sezony jesienno-zimowe zabierali nas w wirtualną podróż po całym niemal świecie, nie oczekując z tego powodu żadnych gratyfikacji.

Turystyka to szczególny przejaw życia społecznego. Wywiera ona znaczący wpływ na życie kraju. Przyczynia się do odkrywania i popularyzowania najcenniejszych zasobów środowiskowych i kultury. Młodzi ludzie, którzy poznają urok turystyki aktywnej lub kwalifikowanej zachęcą do tego typu wypoczynku swoich rodziców, rówieśników czy w późniejszym czasie swoje dzieci. Taką rolę, mamy nadzieję, pełnią nasze imprezy skierowane do młodego pokolenia.

Smuci nas fakt, że w okresie minionej kadencji zaprzestały działalności SKKT – PTTK, które przez kilka lat bardzo dobrze funkcjonowały w PSP Nr 5 w Bochni, I LO w Bochni oraz ZS Nr 2 w Bochni. Mamy nadzieję, że w nowej (przewidzianej reformą oświatową) strukturze bocheńskich szkół znajdą się ponownie nauczyciele – pasjonaci turystyki, którzy pod szyldem PTTK poprowadzą swych uczniów na turystyczne szlaki.

 

 

W sprawozdaniu Zarządu Oddziału kadencji 2009 – 2013 znalazł się taki oto zapis: Nowy Zarząd czeka niezwykle trudne zadanie: zapewnić płynność finansową naszemu Oddziałowi. Mimo wielu sukcesów w realizacji zadań statutowych, brak sukcesu finansowego może być przyczyną upadłości  naszego Oddziału. Wszyscy chcemy uniknąć sytuacji, w której po 85-letnim okresie działalności zmuszeni byśmy byli do jej zaprzestania.

Z prawdziwą satysfakcją stwierdzamy dziś, że widmo likwidacji naszego Oddziału PTTK zostało oddalone, mamy nadzieję, że na zawsze. Przyszłym władzom pozostawiamy Oddział w bardzo dobrej kondycji finansowej i życzymy im, aby wykorzystały wszelkie szanse do pomnożenia tego co udało się nam w bieżącej kadencji osiągnąć.

 

 

 

Bochnia, dnia 1 kwietnia 2017 roku.

 

Kronika
 • img1