PTTK Oddział w Bochni

Oddział PTTK w Bochni

ul. Bernardyńska 10

32-700 Bochnia

 

POKAŻ NA MAPIE!

tel/fax. 0-14 612-27-62

pttkbochnia@interia.pl

Numer konta: KBS Oddział w Bochni 43 8591 0007 0080 0299 5755 0001

Newsletter PTTK

W prosty sposób zapisz się do naszego newslettera!

 

Bądź na bieżąco z informacjami na temat aktualnych promocji oraz planowanych wypraw i wycieczek!


Zapisz Wypisz   

akceptuję regulamin

FACEBOOK
Reklama

Home » Menu Główne » O nas » Zjazd Oddziału » Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK w Bochni z działalności w okresie kadencji 21.03.2009 – 16.03.2013

Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK w Bochni z działalności w okresie kadencji 21.03.2009 – 16.03.2013

Sprawozdanie Zarządu Oddziału PTTK w Bochni

z działalności Oddziału

w okresie kadencji  21.03.2009 – 16.03.2013

 

1. Władze Oddziału

Na Zjeździe Oddziału, który odbył się w dniu 19.02.2009 wybrano Władze Oddziału w składzie:

Zarząd Oddziału:

Prezes:            Wiesław Panek

V–ce Prezes:   Ryszard Rozenbajgier

Skarbnik:        Jerzy Sumara

Sekretarz:       Anna Kostecka

Członkowie:    Wojciech Pałka,

                         Wojciech Salamon

                         Łukasz Szot

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:   Marian Kumorek

Członkowie:           Janina Mirek,

                                Andrzej Kalemba

                                Krzysztof Nalepka

                                Krzysztof Paduch

 

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący:   Stanisław Rynowski

Członkowie:           Małgorzata Mroczek

                                Aleksandra Moćko

                                Fischer Maciej

                                Wnęk Wojciech

 

Władze Oddziału w czasie całej kadencji działały w niezmienionym składzie.

 

 

2. Stan organizacyjny

 

Podstawą działania Oddziału są jego członkowie, z których wywodzi się kadra Oddziału. Kadrę tę stanowią:

 • przodownicy i instruktorzy,
 • przewodnicy terenowi i górscy,
 • piloci wycieczek,
 • organizatorzy turystyki,
 • znakarze szlaków turystycznych,
 • opiekunowie SKKT.

 

Członkowie zrzeszeni są w kołach:

 • przewodnickim – skupiającym przewodników (beskidzkich i terenowych),
 • terenowym,
 • 3 SKKT PTTK – działające przy I LO w Bochni, Zespole Szkół Nr 2 w Bochni, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalną wysokość składki członkowskiej swoją uchwałą ustala ZG PTTK, natomiast zarząd Oddziału może jej wysokość podwyższyć. Zarząd naszego Oddziału, jak do tej pory, nigdy nie skorzystał z tej możliwości i składka członkowska opłacana jest w naszym Oddziale przez członków na poziomie wysokości składki ustalonej przez ZG. Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy członkowie (nawet osoby będące kadrą) opłacają składkę członkowską regularnie.

 

Liczba członków wg opłaconych składek członkowskich przedstawiała się następująco:

 

 

 

 

Rok

Liczba członków

opłacających składkę:

 

Liczba członków zwolnionych

z opłaty

 

Liczba

SKKT/

liczba członków

 

Razem

liczba

członków

normalną

Ulgową/     w tym młodzieży szkolnej

2009

57

90 / 64

1

1 / 47

147

2010

62

133 / 103

1

1 / 71

195

2011

69

112 / 91

0

2 / 67

181

2012

66

124 / 96

0

3 / 70

190

 

 

4. Praca Zarządu

 

Zarząd Oddziału w okresie minionej kadencji spotkał się 44 razy na posiedzeniach plenarnych      i podjął 21 uchwał (jak w poniższej tabeli).

 

Rok

Liczba posiedzeń

Liczba podjętych uchwał

2009

10

8

2010

12

5

2011

9

4

2012

10

3

2013

3

1

Razem

44

21

 

Na posiedzeniach plenarnych Zarząd Oddziału zajmował się m.in. następującą problematyką:

 • przygotowanie i organizacja imprez oddziałowych,
 • propagowanie i reklama imprez organizowanych przez Oddział,
 • budżet oraz finanse Oddziału,
 • sprawy bieżące.

 

5. Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim Zjeździe Oddziału, który odbył się w dniu 21 marca 2009.

 

Wniosek 1. Czynić starania o pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych w ramach różnych programów kierowanych do organizacji pozarządowych.

Wniosek 3. Utrzymywać w dalszym ciągu współpracę z lokalnymi samorządami w zakresie realizacji zadań statutowych.

 

Corocznie braliśmy udział w konkursach ofert, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie turystyki, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Efektem naszego udziału w tym konkursie było pozyskanie środków w wysokości 39 300 zł, w tym:

 • w roku 2009 na 5 zadań -    11.800 zł,
 • w roku 2010 na 4 zadania -   7.500 zł
 • w roku 2011 na 4 zadania - 10.000 zł
 • w roku 2012 na 4 zadania - 10.000 zł.

Realizowane przez nas w tym zakresie cykliczne zadania to:

 • Rajd Dzieci Specjalnej Troski
 • „Złazisko” – jednodniowa impreza  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych
 • Rajd Młodych
 • Rodzinny Rajd Jesienny
 • Rajd Niepodległościowy (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

 

Trzykrotnie (w latach 2011, 2012 i 2013) braliśmy udział w  Konkursie ZG PTTK o "Dotację na Imprezę Programową Oddziału PTTK". Złożyliśmy wnioski łącznie na 12 imprez. W roku 2012 uzyskaliśmy dotację na jedną imprezę w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na cykl wycieczek rowerowych realizowanych pod hasłem „Rower na kolej”.

 

Wniosek 2. Powołać osobę odpowiedzialną za odbiór prac znakarskich.

 

Osoba odpowiedzialna za odbiór prac znakarskich nie została powołana. Konserwacji i odnawiania szlaków dokonujemy na zlecenie Komisji Turystyki Górskiej i ona jest władna na mocy uchwały nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 IV 2007 r. powołać komisję do obioru prac znakarskich, w skład której wchodzą: przedstawiciel jednostki prowadzącej prace znakarskie oraz członek zespołu znakarskiego wykonującego prace.

 

Wniosek  4. Nawiązać współpracę ze szkołami, w związku z planowaną reformą szkolnictwa.

 

Współpraca naszego Oddziału ze szkołami w minionej kadencji polegała na kierowaniu do szkół ofert wycieczek organizowanych przez BORT oraz na prywatnych kontaktach z nauczycielami zainteresowanymi turystyką, co zapewniło nam udział uczniów z tych szkół w naszych imprezach statutowych. Z inicjatywy naszego kolegi Jerzego Sumary, zostało reaktywowane Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni, które dzięki dużemu zaangażowaniu  jego opiekuna, prowadzi bardzo ciekawą działalność turystyczną. Z inicjatywy kolegi Łukasza Szota, w jesieni 2012 roku powstało nowe SKKT przy Zespole Szkół  Nr 2. Jego opiekunem jest nauczycielka tej szkoły pani Małgorzata Hałas. Kolega Krzysztof Paduch nadal opiekował się Kołem przy I LO.

Te trzy koła zrzeszają 66 uczniów i 4 opiekunów. Ich członkowie często uczestniczyli w naszych imprezach statutowych przeznaczonych dla uczniów, tj. Złazisko, Rajd Młodych i Rajd Niepodległościowy. W imprezach tych brali udział także uczniowie z innych szkół: z Zespołów Szkół Nr 1 i 3 z Bochni, Zespołu Szkół z Dąbrowicy oraz z Zespołów Szkół Gminnych z Dąbrowicy i Gawłowa.

 

 6. Sprawozdanie finansowe

 

1. Kondycja finansowa naszego Oddziału w okresie sprawozdawczym miała tendencję spadkową. W okresie minionej kadencji  fundusz własny zmalał z kwoty 8.927 zł do kwoty 5.513 złotych, czyli o 40%. Przyczyną tego są poniesione straty na działalności. Nie wynikają jednak one z naszej niegospodarności i z wysokich kosztów administracyjnych, ale z niskiej sprzedaży usług  przynoszącej  (przy ciągłym wzroście kosztów transportu, noclegów, wyżywienia i biletów wstępu) minimalne zyski, które nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania biura Oddziału. Niska sprzedaż usług turystycznych spowodowana jest również konkurencją wielu biur i przewoźników posiadających własne autobusy.

W latach: 2009, 2010 i 2012 roczna sprzedaż usług wynosiła ok. 116 000 złotych. W roku 2011 sprzedaż wyniosła tylko 98 000 zł, co było przyczyną najwyższych, jak dotychczas, rocznych strat na działalności Oddziału w kwocie ponad 2 000 złotych.

2. Koszty administracyjne Oddziału wynoszące w roku 2009 ponad 38 000 zł zmalały w kolejnych latach 2010, 2011 i 2012 do około 33 000 zł rocznie, pomimo wzrostu cen gazu i elektryczności.

W ponoszonych przez nas kosztach dominują wynagrodzenia i składki  ZUS w łącznej kwocie ok. 26 000 zł rocznie, przy czym wynagrodzenie minimalne pobiera tylko 1 pracownik (1.500 zł), a wynagrodzenie statystycznie zaliczane w koszty dotyczą kwoty 300 zł dla ½  etatu.

3. Tendencje upadłościowe naszego Oddziału obrazuje najtrafniej poniższe porównanie;

 • dane z dnia 1.01.2009:  zapas gotówki 13.704.50 zł, stan zobowiązań 11.453.87 zł,  nadwyżka gotówki nad zobowiązaniami 2.250.63 zł;
 • dane z dnia 31.12.2012: zapas gotówki 3.901.67 zł, stan zobowiązań 4.498.31 zł, niedobór (brak gotówki na pokrycie zobowiązań) - 596.64 zł

4. Ponoszone przez nasz Oddział straty w poszczególnych latach wynosiły:

 • w roku 2009 - 10 zł.
 • w roku 2010 – 187 zł
 • w roku 2011 – 2 084 zł
 • w roku 2012 – 1 132 zł

5. Drastycznie, w okresie minionej kadencji, zmalały usługi przewodnickie z kwoty 14 000 złotych w roku 2004, do 3 000 w roku 2012

6. Trudnym problemem, wymagającym pilnego rozwiązania, jest konieczność przetrwania Oddziału w miesiącach „martwego” sezonu turystycznego, co dotyczy ok. 6 miesięcy rocznie w okresie listopad – kwiecień. Ten okres corocznie generuje największe straty, w granicach od 10 000 do 12 000 złotych, które są trudne do odrobienia w sezonie letnim.

7. W ratowaniu i utrzymaniu naszego Oddziału nie należy się spodziewać pomocy z zewnątrz. Zarząd Główny PTTK zainteresowany jest tylko utrzymaniem swojej rozdętej, a niekompetentnej administracji, a władze samorządowe miasta Bochni podobno nie mają żadnej „furtki” pozwalającej na pomoc finansową organizacjom takim jak nasza. Jedynie Starostwo Powiatowe w Bochni stara się nam pomóc przez zlecanie nam organizacji okolicznościowych imprez turystycznych dla młodzieży, co daje nam dodatkowy przychód w granicach od 10 000 zł do 12 000 złotych rocznie.

Urząd Miasta „promocję Bochni" traktuje zawężająco, w związku z czym organizowanych przez nas imprez turystycznych  na terenie ościennych powiatów nie uznaje za „promocję Bochni". Musimy liczyć tylko na siebie. Zdziwienie może budzić to, że PTTK będąca organizacją                o charakterze wychowawczo patriotycznym przetrwała okres komunizmu, dając pole do działania wielu działaczom „akowskim”, a nie budzi większego zainteresowania władz politycznych            w wolnej Polsce.

8. Przed nowym Zarządem n/Oddziału PTTK stoi trudne zadanie do rozwiązania - jak przetrwać okres następnej kadencji? Jak zainteresować władze lokalne działalnością turystyczno-promocyjną naszego Oddziału, jak pogłębić współpracę ze szkołami i indywidualnymi turystami     i tymi wszystkimi, którzy są zainteresowani tym, aby z mapy turystycznej Polski nie znikł nasz Oddział utworzony w 1928 roku przez grono bocheńskich patriotów.

7. Działalność statutowa

 

W ramach działalności statutowej organizowaliśmy imprezy: turystyki pieszej górskiej, wycieczki rowerowe, wycieczki autokarowe, narciarskie, spływ kajakowy. Tę część turystyki aktywnej uzupełniały  poniedziałkowe spotkania z podróżnikami. Większość imprez ma charakter cykliczny i wieloletnią kontynuację, ale były również „nowości”.

 

7.1. Turystyka zimowa

 

Każdy rok kalendarzowy rozpoczynały imprezy „zimowe”. Należały do nich:

 • „Sylwester na stoku narciarskim” – organizowany w noc sylwestrową roku 2009/10 (w Smerekowcu i na Magurze Małastowskiej w Beskidzie Niskim) i 2010/11 na stoku Kokuszka koło Piwnicznej.  W tych imprezach wzięli udział nie tylko narciarze, ale również turyści uprawiający turystykę pieszą górską w warunkach zimowych.
  • Wycieczki do Zakopanego na konkurs w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, połączona ze spacerem do tatrzańskich dolin (w ramach promowania turystyki pieszej górskiej w warunkach zimowych).
  • „Walentynkowa zabawa na śniegu”,
  • Zimowe Rajdy – organizowane tradycyjnie w pierwszy weekend marca (w okresie mijającej kadencji to kolejne już rajdy od XII do XV)
  • Dzień Kobiet na stoku.

Nowością w tym zakresie był I Bocheński Rajd Narciarski (w Beskid Wyspowy i Gorce) zorganizowany w roku 2012  Jest to impreza, która została wpisana do kalendarza imprez ogólnopolskich i zagościła również w naszym terminarzu na rok 2013.

 

7.2. Przewodnicy dzieciom

 

W lutym każdego roku, z inicjatywy Koła Przewodników, odbywały się wycieczki organizowane pod hasłem „Przewodnicy – Dzieciom”, przeznaczone dla dzieci z najuboższych rodzin naszego regionu, finansowane przez Małopolski Urząd Marszałkowski. Przez kolejne lata dzieci, uczestniczące w tych wycieczkach, wędrowały: „Szlakami Legend”,  „Śladami małopolskich tradycji i obyczajów” „Śladami ks. Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II po Małopolsce”, a w roku bieżącym „Szlakiem Powstania Styczniowego w Małopolsce” (Ojcowski Park Narodowy).

W wycieczkach uczestniczyły dzieci z MOPS w Bochni, PSP Nr 5 w Bochni, świetlicy w Sobolowie,  Zespołu Szkół w Dąbrowicy i Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu.

 

7.3. Turystyczne Pielgrzymki Oddziałowe

 

Od roku 2008, tj. roku jubileuszowego dla naszego Oddziału, w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych, organizujemy Turystyczne Pielgrzymki Oddziałowe. Celem pielgrzymek w minionej kadencji były  znane sanktuaria maryjne, a każda z nich połączona była z przejściem pieszym i zwiedzaniem obiektów sakralnych. I tak: w roku 2009 pielgrzymowaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, w roku 2010 odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej na tatrzańskich Wiktorówkach, w roku 2011celem pielgrzymki był podhalański Ludźmierz a w roku 2012 odbyliśmy pieszą pielgrzymkę z Piwnicznej - Kosarzysk do Maryjnego Miejsca Pielgrzymkowego zbudowanego na górze Zvir koło Litmanowej na Słowacji.

 

7.4. Turystyka szkolna

 

W minionej kadencji organizowaliśmy również imprezy turystyczne, których adresatem byli uczniowie  szkół powiatu bocheńskiego.

 

Corocznie w kwietniu odbywały się,  zapoczątkowane w roku 2008, „Złaziska”, czyli jednodniowe imprezy adresowane do młodzieży szkół naszego powiatu. Uczestnicy „Złazisk” (w imprezie bierze udział co roku ok. 200 uczniów) otrzymywali okolicznościowe znaczki i dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, które zawsze jest głównym sponsorem imprezy. Uczniowie wraz z opiekunami i przewodnikami najpierw wędrują wybranymi przez siebie trasami a następnie spotykają się na wspólnym ognisku. Złaziska, które odbyły się w okresie sprawozdawczym miały swoje zakończenie w Lubomierzu w Gorcach, na przełęczy Suchej w Beskidzie Makowskim, na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym i w Jamnej na Pogórzu Rożnowskim.

 

Kolejną imprezą organizowaną od roku jubileuszowego 2008, zawsze na przełomie maja i czerwca, były  Rajdy Młodych. Uczniowie ze szkół powiatu bocheńskiego wędrowali szlakami Gorców (za wyjątkiem roku 2011, kiedy terenem rajdu był Beskid Sądecki) pod opieką naszych kolegów przewodników. W trakcie dwudniowej imprezy przeprowadzane są konkursy: krajoznawczy, udzielania pierwszej pomocy i piosenki turystycznej. Na zakończenie, uczestnicy rajdu otrzymują  nagrody fundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

 

W okolicach listopadowego Święta Niepodległości w latach 2009, 2010 i 2012 zorganizowaliśmy Rajd Niepodległościowy. Jest to impreza turystyczno – patriotyczna skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego. Uczniowie w czasie dwudniowej wędrówki turystycznymi szlakami mają możliwość poznania historii walk o naszą niepodległość oraz odwiedzić miejsca zroszone krwią żołnierzy uczestniczących w walkach I wojny światowej, toczonych na terenach południowej Polski.

 

Przy naszym Oddziale działają trzy Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne, a to: przy  I LO w Bochni, Zespole Szkół Nr 3 w Bochni oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 zrzeszają one 70 uczniów i 4 opiekunów. Koła zostały założone z inicjatywy naszych działaczy, tj. Jerzego Sumary, Łukasza  Szota oraz   Krzysztofa Paducha. Koło przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 zostało w minionej kadencji reaktywowane, a Koło przy Zespole Szkół Nr 3 to nowe koło, założone w jesieni 2012 roku. Przyjęło ono imię wieloletniego prezesa naszego Oddziału Zbigniewa Siudaka. Natomiast Koło przy I LO (założone w kadencji 2005 – 2009 przez ks. Krzysztofa Czecha i Krzysztofa Paducha) w roku 2009 przyjęło imię Wincentego Pola. Nawiązuje to do tradycji krajoznawczo-turystycznej dawnego bocheńskiego Gimnazjum, bo w okresie międzywojennym bardzo aktywnie działało przy nim Koło Krajoznawcze PTK, którego założycielem był Piotr Galas, a które również nosiło imię tego wybitnego geografa i poety.

 

7.5. Imprezy na rozpoczęcie sezonu turystycznego letniego

 

Od 2010 roku bierzemy udział w „Małopolskim Rozpoczęciu Sezonu Turystycznego”. Jest to impreza  organizowana przez małopolskie oddziały PTTK. W roku 2010 delegacja bocheńskich turystów zdobyła Babią Górę i wzięła udział w otwarciu nowego schroniska na Markowych Szczawinach.

Na IX Małopolskie rozpoczęcie Sezonu Turystycznego na Hali Łabowskiej, z Bochni w marcu 2012 pojechała grupa 21 osób.

 

7.6. Weekendy majowe

 

W długi weekend majowy  zapraszamy corocznie turystów górskich na wycieczki turystyki kwalifikowanej w góry naszych południowych sąsiadów.

Uczestnicy wycieczek „długo-weekendowych” wędrowali  po górach w otoczeniu Kotliny Kłodzkiej, po Czeskim Raju w Karkonoszach, po górach Choczańkich i Wielkiej Fatrze oraz po szlakach Beskidów Morawsko-Śląskich.

 

7.7. Turystyka rowerowa

 

Sezon rowerowy w naszym Oddziale rozpoczynamy tradycyjnie w Niedzielę Palmową  wycieczką do Lipnicy Murowanej. Uczestnicy wycieczki, po dojechaniu do Lipnicy, biorą udział w uroczystościach kościelnych, degustują potrawy kuchni regionalnej oraz obserwują przebieg konkursu na najwyższą palmę. 

 

Częstą formą wycieczek rowerowych są mixy rowerowo-piesze, w których uczestniczą zarówno turyści kolarze jak i turyści piesi. Po dojechaniu autobusem na miejsce startowe każda z tych grup wyrusza na swoje szlaki. Takie imprezy odbyły się  w roku 2009 w Paśmie Jałowieckim oraz w Paśmie Skoruszyny  na Słowacji (+ kąpiel w basenach termalnych w Oravicach),

 

Ciekawą formą organizowanych przez nasz Oddział imprez rowerowych jest dojazd do punktu startowego koleją. Takie imprezy organizowane pod hasłem „rower na kolej” były organizowane do Tyńca i Krakowa, w dolinki podkrakowskie, na Pogórze Rożnowskie i Powiśle Dąbrowskie.

 

Rok 2012 ogłoszony został przez PTTK „Rokiem Turystyki Rowerowej” i pod takim hasłem zorganizowaliśmy 5 wypraw rowerowych, tj. 4 - jednodniowe i jedna 4-dniowa (do Częstochowy)

We wrześniu tegoż roku uczestniczyliśmy w zakończeniu sezonu rowerowego w Niepołomicach, któremu towarzyszyła  impreza plenerowa „Pola Chwały” ,

 

Nasze imprezy kolarskie organizowane przez nas w roku 2012 były dofinansowane przez ZG PTTK kwotą 500 zł i dzięki temu uczestnicy wypraw rowerowych otrzymali gadżety w postaci kamizelek odblaskowych oraz różnych innych elementów odblaskowych, niezbędnych dla bezpieczeństwa osób poruszających się na dwóch kółkach. Ta kwota pozwoliła też na nagrodzenie  uczestników wypraw rowerowych skromnymi nagrodami w postaci przewodników, map i breloków,

 

7.8. Korona Polskich Beskidów

 

W roku 2002, ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Gór, nasz Oddział ustanowił odznakę Korona Polskich Beskidów. Mogą ją uzyskać turyści, którzy w dowolnym czasie zdobędą wszystkie najwyższe szczyty 10 beskidzkich grup górskich. Aby ułatwić naszym członkom zdobycie tej odznaki nasze rajdy oddziałowe prowadzą często szlakami prowadzącymi na te szczyty.  Na wniosek naszych członków, organizowaliśmy w minionej kadencji również wycieczki górskie jednodniowe, których celem były szczyty beskidzkie wchodzące w skład „Korony Polskich Beskidów”. Takie wycieczki odbyły się w ostatnich czterech latach m.in. w Beskid Śląski (z wyjściem na Skrzyczne), w Małe Pieniny (z wyjściem na Wysoką), w Beskid Niski (z wyjściem na Lackową) oraz na Babią Górę.

 

7.9. Nasze rajdy (Wiosenny, Jesienny, Wakacyjny, Tatrzański)

 

Te cztery rajdy to sztandarowe imprezy naszego Oddziału, organizowane nieprzerwanie od wielu już lat. Terenem Rajdów Wiosennych, organizowanych corocznie w maju, były Beskid Żywiecki i Beskid Sądecki.

 

W roku 2009 zaproponowaliśmy naszym członkom i sympatykom uczestnictwo w rajdzie pieszym organizowanym w okresie wakacji. W czasie czterech Rajdów Wakacyjnych ich uczestnicy wędrowali po górach słowackich (m.in. szlakami Małej i Wielkiej Fatry oraz Tatr Niżnych)

 

W sierpniu  każdego roku tradycyjnie już zapraszamy turystów górskich na trzydniowy Rajd Tatrzański, im. Ks. Walentego Gadowskiego, który od lat  cieszy się ogromną popularnością wśród zwolenników turystyki aktywnej. Trasy rajdu prowadzą szlakami turystycznymi Tatr polski9ch i słowackich. W roku bieżącym odbędzie się już XXV, a więc jubileuszowy rajd.

 

Kolejną tradycyjną imprezą organizowanych przez nasz Oddział jest Rajd Jesienny, który od pewnego czasu przekształcił się w rajd rodzinny. W rajdzie, organizowanym corocznie w pierwszy weekend października, uczestniczą całe turystyczne rodziny. W roku 2009 uczestnicy rajdu wędrowali szlakami Beskidu Makowskiego, w roku 2010 szlakami Beskidu Małego, w roku 2011 szlakami Beskidu Małego, a w roku 2012 szlakami Beskidu wyspowego. Przez ostatnie lata rajd dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bochni, dlatego każdego uczestniczy w nim blisko 100 osób, w tym po kilkanaście rodzin z dziećmi.

 

7.10. „Poznaj swój kraj”

 

Pod tym hasłem organizowane były przez nasz Oddział wycieczki krajoznawcze pozwalające  ich uczestnikom poznać rejony Polski, które ze względu na lokalizację naszego miasta na mapie Polski, nie są zbyt często odwiedzane przez jego mieszkańców. W ramach tych wycieczek zwiedziliśmy: Kazimierz Dolny, Puławy, Wyżynę Lubelską i Roztocze oraz Wyżynę Kielecko-Sandomierską

 

W listopadzie 2012 roku zaprosiliśmy mieszkańców Bochni i okolic na wycieczkę do Warszawy. Oprócz zwiedzania stolicy (a w niej Centrum Nauki Kopernik), uczestnicy wycieczki mogli oglądnąć musical „Deszczowa Piosenka” w Teatrze Muzycznym „Roma”.

 

7.11. Rajd Dzieci Specjalnej Troski

 

To kolejna impreza organizowana przez nasz Oddział od wielu już lat, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni a dedykowana wychowankom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni. Pedagodzy uczący w ośrodku uznali, że ta forma aktywnego wypoczynku jest jedną najbardziej przydatnych form rewalidacji osób niepełnosprawnych. Dlatego chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas rajdach, wraz ze swymi wychowankami.

7.12. Jesień w Bieszczadach

 

Jesień, od kilku lat, witamy w Bieszczady, które o tej porze roku są najpiękniejsze. Są to imprezy tematyczne, kameralne, organizowane dla niewielkiej liczby turystów, których może pomieścić „bus”. Impreza odbywała się początkowo w jednym terminie, później w dwóch terminach, a ostatni  wyjazd w Bieszczady (ze względu na duże nim zainteresowanie) odbył się w trzech terminach.

Tematyka wyjazdów w Bieszczady dotyczyła m.in.: bieszczadzkich „czadów i biesów”,  bieszczadzkich „zakapiorów” i „bieszczadzkiej „ciuchci”.

 

7.13. Imprezy na zakończenie letniego sezonu turystycznego

 

Turystyczny sezon letni kończymy corocznie w górach, w połowie października, często już w warunkach zimowych. W roku 2009 wędrowaliśmy szlakami Pienin Spiskich, w roku 2010 szlakami Gorców, w roku 2011 szlakami Pienin i Gorców a turystyczny sezon letni 2012 zakończyliśmy wędrówką  po szlakach Beskidu Sądeckiego, z punktem docelowym w Schronisku ZHP w Komarzyskach.

Od kilku też lat organizujemy wyjazdy połączone z imprezą andrzejkową w schronisku górskim. W roku 2009 gościliśmy w schronisku na Maciejowej w Gorcach, w roku 2010 w schronisku na Przechybie a w roku 2012 na Leskowcu w Beskidzie Małym.

Oprócz wieczora wróżb i czarów oraz niekończących się śpiewów z akompaniamentem gitary, jest miejsce na krótką wędrówkę po górach (bo do schroniska trzeba przecież jakoś dojść!).

 

7.14. Nowe formy turystyki

 

W roku 2012 do naszego kalendarza imprez wprowadziliśmy nowe imprezy turystyczne. Nowością, w zakresie turystyki górskiej, był I Rajd Nocny – „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, który zorganizowaliśmy w dniach 23/24 czerwca. Rajd prowadził szlakami Beskidu Sądeckiego

i dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.

 

Drugą, nową imprezą była wycieczka górska pt. „Pożegnanie zimy” zorganizowana w Paśmie Policy w marcu 2012 roku. Zima nie chciała jednak tak łatwo pożegnać się z nami. 40 osób pokonało trasę w śniegu po pas, ale w promieniach słonecznych, ciesząc oczy wspaniałymi widokami gór. Na zakończenie wycieczki, na terenie skansenu w Sidzinie, odbyło się topienie Marzanny.

 

Kolejna impreza, zorganizowana przez nasz Oddział w ramach propagowania nowych form turystyki kwalifikowanej  oraz aktywnego wypoczynku, to I Spływ Kajakowy rzeką Rabą  na trasie Gdów – Chodenice, który odbył się w dniu  22 lipca 2012, z udziałem 30 osób. Dość duże zainteresowanie tą imprezą obliguje nas do kontynuowania jej w następnych latach.

 

Z inicjatywy naszych kolegów narciarzy,  w styczniu 2012 r., odbył się I Bocheński Rajd Narciarski, którego terenem był Beskid Wyspowy i Gorce.  Jest to impreza, która została wpisana do kalendarza imprez ogólnopolskich PTTK i została ona uwzględniona również w naszym terminarzu na rok 2013.

 

Liczba uczestników wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej

 

Rok

Liczba uczestników

2009

1 217

2010

942

2011

1 010

2012

1 431

Razem

4 600

 

7.15. Spotkania klubowe

 

Od roku 2010, systematycznie w poniedziałki, przez miesiące zimowe, nasz lokal zamieniał się w mini-salę kinową. Nasi członkowie, sympatycy i przyjaciele prezentowali swoje slajdy z odbytych podróży po całym świecie i dzielili się wrażeniami, które były ich udziałem. W sumie, w okresie minionej kadencji odbyło się około 40 takich spotkań.

Tym sposobem odbyliśmy dalekie foto-podróże po tak egzotycznych rejonach ziemi, jak: Samarkanda, Katmandu, Nepal, Himalaje, Krym, Syberia, Mongolia, Kaukaz, Ałtaj, Daleki Wschód (Laos, Kambodża, Wietnam, Tajlandia), Peru, Boliwia, Ziemia Święta, Ameryka Północna, Zakaukazie i Kilimandżaro. Były też foto-relacje z takich regionów i miast Europy, jak: Albania, Chorwacja, Alpy, dolina Mozeli i Wielkie Księstwo Luksemburg, Heildelberg, delta Dunaju, Paryż i Bałkany.

Nie zabrakło, oczywiście, foto-relacji z wędrówek odbywanych po Polsce. I tak, odbyliśmy „foto-wędrówkę” po głównych szlakach górskich: beskidzkim i sudeckim, po beskidzkich szlakach narciarskich oraz po wodnych szlakach Mazur a także odbyliśmy wirtualny spacer po bocheńskiej nekropolii.

 

Na okolicznościowych spotkaniach klubowych wspominaliśmy także naszych kolegów: Zbyszka Siudaka i Pawła Kozioła, którzy odeszli już od nas na wędrówkę po niebiańskich połoninach.

 

W ramach poniedziałkowych spotkań klubowych dwukrotnie swoje pasje i zbiory kolekcjonerskie prezentował kolega Jacek Kobiela. Goszcząc w jego Muzeum Motyli mogliśmy poznać osobliwości z życia owadów oraz zapoznać się z kolekcją motyli zimowych. Natomiast drugim razem zapoznał nas ze swoim zbiorem banknotów  z całego świata, na których pojawia się motyw gór.

 

W działalności klubowej należy także odnotować fakt powstania nowego oddziałowego śpiewnika turystycznego. Kolega Jerzy Sumara, z własnej inicjatywy, zgromadził teksty popularnych piosenek śpiewanych przy ognisku i wydrukował je w kilkunastu egzemplarzach w formie śpiewnika, przy zaangażowaniu własnych środków. Te nowe śpiewniki były już kilkakrotnie wykorzystywane na naszych imprezach.

 

7.16. Weryfikacja Odznak Turystycznych

 

Przy Oddziale w minionej kadencji działał Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w składzie:

            - Kol. Zbigniew Siudak (zmarł w 2010 r.)

            - Kol. Marian Kumorek

            - Kol. Wojciech Pałka 

            - Kol. Fabian Kruk

            - Kol. Tomasz Gurgul

            - Kol. Tomasz Fischer-Kozłowski

            - Kol. Andrzej Kalemba

            - Kol. Jerzy Sumara

- Kol. Ryszard Rozenbajgier

TRW GOT prowadzi weryfikacje Górskiej Odznaki Turystycznej w stopniach:

            - popularna

            - mała brązowa

            - mała srebrna

            - mała złota

Ogółem w latach 2009 - 2012 zweryfikowano 135 odznak GOT, w tym:

            - popularnych…………….. 51

            - małych brązowych……… 52

            - małych srebrnych ……….23

            - małych złotych ……………9

 

Kol. Ryszard Rozenbajgier prowadzi weryfikację naszej Oddziałowej odznaki „Korona Polskich Beskidów ”. W okresie minionej kadencji zweryfikowano 179 odznak. Większość osób, którym zweryfikowano tę odznakę pochodzi spoza terenu powiatu bocheńskiego.

Kol. kol. Wojciech Pałka i Jerzy Sumara prowadzą weryfikację odznak „Szlak Architektury Drewnianej – Małopolska”. W okresie minionej kadencji zweryfikowali 39 odznak.

 

7.17. Utrzymanie szlaków turystycznych

 

W centralnej kartotece szlaków górskich zarejestrowane są szlaki, którymi opiekuje się nasz Oddział. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK określiła terminy i zasady prac znakarskich. Każdy ze szlaków powinien być odnowiony raz na 3 lata całościowo, a w pozostałym okresie ewentualnie uzupełniony według potrzeb i środków finansowych.

 

Nasz Oddział opiekuje się następującymi szlakami turystycznymi:

Szlaki górskie,  piesze:

 • Szlak niebieski długości 54 km: Bochnia – Nowy Wiśnicz – Kamień Grzyb – Kamienie Brodzińskiego – Rajbrot – Łopusze – Kamionna – Tymbark
 • Szlak zielony długości 23 km: Rajbrot – Rogozowa – Dominiczna Góra – Szpilówka – Machulec – Czchów.
 • Szlak czarny długości 10,5 km: Lipnica Murowana – Dolina Piekarskiego – Rogozowa – Bacówka Biały Jeleń – Rajbrot.
 • Szlak żółty długości 7 km: Żegocina – Kamionna – Pasierbiec.
 • Szlak zielony długości 4 km: Żegocina – Łopusze.

Szlaki turystyczne, narciarskie:

 • niebieski długości 22 km: Bochnia – Kolanów – Pogwizdów – Bochnia (okrężny)
 • zielony długości 2,5 km: Kopaliny – Pogwizdów
 • czerwony długości 6 km: Bochnia – Kopaliny
 • czerwony długości 4 km: Żegocina – Kamionna

Szlaki spacerowe:

 • czerwony długości 5 km: Żegocina – Źródło Zuber.

Łącznie Oddział opiekuje się szlakami o długości 138 km. Odnowienie i konserwacja tych szlaków w poszczególnych latach przedstawiało się następująco (dane w km):

 

Rodzaj szlaków

Rok

2009

2010

2011

2012

 Górskie

23

7

20

23

Narciarskie

22

12

-

-

Spacerowe

-

-

-

-

 

W pracach znakarskich brał udział zespół naszych znakarzy w składzie: Paweł Kozioł (zmarł w 2012 r.) i Marian Kumorek. W chwili obecnej widzimy potrzebę uzyskania uprawnień znakarskich przez kilku naszych członków.

 

8. Działalność usługowa

 

Działalność usługowa prowadzona przez BORT działający przy Oddziale polegała głównie na organizacji i obsłudze ruchu turystycznego dla klientów zewnętrznych. W poszczególnych latach minionej kadencji działalność Biura przedstawiała się następująco:

 

Rok

Liczba

imprez

Liczba uczestników

2009

18

810

2010

15

525

2011

20

901

2012

27

764

Razem

80

3000

 

Współpracujemy z biurami turystycznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi organizatorami wypoczynku i turystyki aktywnej w Polsce. W ramach tej współpracy: informujemy, pomagamy, rezerwujemy noclegi, świadczymy usługi przewodnickie i reklamujemy zwiedzanie ziemi bocheńskiej.

Punkt Informacji Turystycznej działający przy Oddziale udziela coraz więcej informacji dotyczących nie tylko atrakcji turystycznych miasta i regionu, ale także związanych z życiem kulturalnym i codziennym naszego grodu. Udzielamy ich: telefonicznie, za pomocą łączy internetowych oraz bezpośrednio turystom odwiedzającym miasto, którzy przychodzą do naszego biura osobiście.

W roku 2012 uruchomiona została nowa strona Internetowa naszego Oddziału, na której na bieżąco zamieszczane są informacje o organizowanych przez nas imprezach, jak również foto-relacje z odbytych już imprez. Odwiedzając naszą stronę internauta może poznać historię naszego Oddziału, zapoznać się z jego działalnością i ofertą skierowaną do naszych potencjalnych klientów. W dobie mediów elektronicznych to ważna działka naszej działalności informacyjnej i aby była ona skuteczna ważne jest, aby nasza strona Internetowa  była systematycznie aktualizowana.

 

 

 

 

 

Obsługa przez przewodników wycieczek i imprez organizowanych przez Oddział 

 

 

Lata

2009

2010

2011

2012

krajowych

zagranicznych

krajowych

zagranicznych

Liczba imprez oddziałowych

26

24

14

2

33

5

Liczba uczestników imprez oddziałowych

1017

942

570

70

177

157

Liczba imprez zleconych

30

19

33

0

51

2

Liczba uczestników imprez zleconych

1260

665

1386

0

1599

70

 

9. Odznaczenia i wyróżnienia

 

W 2011 roku Zarząd Oddziału odznaczył odznaką „25 lat w PTTK”  8 osób.

 

W odbywającej się co roku uroczystej Gali Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika, uczestniczyli przewodnicy z Koła Przewodników im. ks. Walentego Gadowskiego. Organizatorem gali był Marszałek Województwa Małopolskiego. Z rąk Marszałka nasi koledzy odebrali dyplomy i nagrody za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim. I tak: w 2009 roku wyróżniona zestala kol. Anna Kostecka i działające przy naszym Oddziale Koło Przewodników im. ks. W. Gadowskiego, w roku 2010 roku kol. Krystyna Nalepka (na wniosek O/PTTK w Bochni), w roku 2011 roku kol. Łukasz Szot a w roku 2012 roku kol. Tomasz Fischer-Kozłowski

 

W 2011 roku kol. Wiesław Panek został wyróżniony odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”.

 

10. Podsumowanie działalności Oddziału w minionej kadencji i wnioski do pracy nowego Zarządu

 

Kończąc to sprawozdanie Zarząd Oddziału stwierdza, że tak wiele można zrobić tylko dlatego, że nasi działacze organizujący te imprezy są „pozytywnie zakręceni” i potrafią dzielić się swoim wolnym czasem i pomysłami z innymi. Dziękujemy wszystkim członkom Zarządu za aktywne włączenie się do organizacji poszczególnych imprez. Każdy członek Zarządu odpowiadał za określoną imprezę, co pozwoliło na sprawne jej przeprowadzenie, ku zadowoleniu ich uczestników.  

 

Dziękujemy koleżance Krystynie Nalepce, która włożyła wiele serca w to, aby działalność naszego Oddziału była bardziej efektywna. Dobra jakość obsługi klienta, atrakcyjne i różnorodne oferty oraz dobra atmosfera na naszych imprezach skutkują  coraz większą liczbą ich uczestników.

 

Dziękujemy naszym kolegom z Koła Przewodników, którzy aktywnie włączali się do prowadzenia naszych wycieczek. Bez ich bezinteresownej pomocy wiele imprez nie udałoby się po prostu przeprowadzić.

Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom, którzy nie będąc członkami władz oddziału, włączali się do organizacji naszych imprez. Także tym wszystkim prelegentom, którzy przez trzy kolejne sezony jesienno-zimowe zabierali nas w wirtualną podróż po całym niemal świecie, nie oczekując z tego powodu żadnych gratyfikacji.

 

Cieszy nas fakt, że udało się powołać nowe koła SKKT przy bocheńskich szkołach. To pewnego rodzaju „jaskółka” na turystycznej  mapie naszego miasta, ale mamy nadzieję, że w przyszłej kadencji uda się powiększyć stan Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych działających przy naszym Oddziale. Dziękujemy naszym kolegom, którzy podjęli się opiekować tymi kołami.

Turystyka to szczególny przejaw życia społecznego. Wywiera ona znaczący wpływ na życie kraju. Przyczynia się do odkrywania i popularyzowania najcenniejszych zasobów środowiskowych i kultury. Młodzi ludzie, którzy poznają urok turystyki aktywnej lub kwalifikowanej zachęcą do tego typu wypoczynku swoich rodziców, rówieśników czy w późniejszym czasie swoje dzieci. Taka rolę, mamy nadzieję, pełnią nasze imprezy skierowane do młodego pokolenia.

 

Na zakończenie chcemy jeszcze raz podkreślić (w nawiązaniu do sprawozdania finansowego), że nowy Zarząd czeka niezwykle trudne zadanie: zapewnić płynność finansową naszemu Oddziałowi. Mimo wielu sukcesów w realizacji zadań statutowych, brak sukcesu finansowego może być przyczyną upadłości  naszego Oddziału. Wszyscy chcemy uniknąć sytuacji, w której po 85-letnim okresie działalności zmuszeni byśmy byli do jej zaprzestania.

 

 

Bochnia, dnia 25 lutego 2013 roku.

Kronika
 • img1