PTTK Oddział w Bochni

Oddział PTTK w Bochni

ul. Bernardyńska 10

32-700 Bochnia

 

POKAŻ NA MAPIE!

tel/fax. 0-14 612-27-62

pttkbochnia@interia.pl

Numer konta: KBS Oddział w Bochni 43 8591 0007 0080 0299 5755 0001

Newsletter PTTK

W prosty sposób zapisz się do naszego newslettera!

 

Bądź na bieżąco z informacjami na temat aktualnych promocji oraz planowanych wypraw i wycieczek!


Zapisz Wypisz   

akceptuję regulamin

FACEBOOK
Reklama

Home » Menu Główne » O nas » Składki Członkowskie

Składki Członkowskie

 

 Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 222/XVIII/2016

 

z 10 września 2016 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2017
oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:

1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,

2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,

3) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,

4) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

 

§ 2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:

1) 22,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

2) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) 7,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,

 

§ 3

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) bezrobotni,

4) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

 

 

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,

2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

 

§ 5

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2017 – 31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,

2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2017 – 31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2017 – 31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2017 – 31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4,

5) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2017 – 31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.

 

§ 6

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:

1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2,

3) 6,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

 

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2017 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 

§ 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,

2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,

3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,

4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

 

§ 8

1. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2017, według następujących zasad:

1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.

2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w § 8 ust. 1 pkt. 3.

3) Znaczki członkowskie za 2015 rok w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 można będzie nabywać od 1 kwietnia 2017 r.

 

2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania składki zaległej, w części należnej oddziałowi.

 

§ 9

1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.

 

 

2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

 

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 11

1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Główny PTTK

 

 

»»» Rabaty dla członków PTTK

»»» Członkostwo w PTTK

Kronika
  • img1